Πανελλήνιες 2009-Downloads: Όλες οι Αιτήσεις και οι Oδηγίες για τη συμπλήρωσή τους ( deadline 20 Φεβρουαρίου 2009)


Downloads:

Aίτηση και Οδηγίες για υποψηφίους του 10% για Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, ΤΕΦΑΑ και Εμπορικού Ναυτικού

Αίτηση και Οδηγίες Αποφοίτων

Αίτηση μαθητών ΓΕΛ, Εσπερινών& ΣΜΕΑ

Αίτηση μαθητών ΕΠΑΛ Β Κύκλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2009

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

           Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου  ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης:

– των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

– των αποφοίτων που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– των αποφοίτων που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.

– των μαθητών της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄)  

          Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει αφενός τα ονομαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης – Δήλωσης, μία για κάθε ξεχωριστή περίπτωση υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος θα αναζητήσει, θα συμπληρώσει και θα υποβάλει το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο που ακολουθεί και στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της Αίτησης – Δήλωσης.

            Από φέτος η Αίτηση – δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.ypepth.gr), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται τρία αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται  στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα τρία και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου,  και λήγει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου του 2009.Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση – Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

            Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πριν προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης θα πρέπει να μελετήσει το παρόν φυλλάδιο οδηγιών που θα του διανεμηθεί από το Λύκειο ή θα εκτυπώσει από το διαδίκτυο, να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της αντίστοιχης Αίτησης – Δήλωσης και να έχει υπόψη του επίσης τα παρακάτω.

1) Όσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου.

β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)

γ) η επιλογή και δήλωση του (δευτέρου) μαθήματος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και  καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

 

2) Όσον αφορά το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)

γ) για να μπορέσει υποψήφιος να δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο το 5ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο (2) μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

3) Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

Η ως άνω Αίτηση Δήλωση εφόσον αφορά απόφοιτο μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της 20 ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου οπότε και του επιστρέφεται η βεβαίωση πρόσβασης. Η βεβαίωση πρόσβασης επιστρέφεται επίσης στον απόφοιτο εφόσον δεν πάρει μέρος στην εξέταση κανενός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

4)Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της αίτησης – δήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα και σχολές .Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή πρέπει :

α) για τις Στρατιωτικές Σχολές να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Στρατό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και  στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

β) για τις Αστυνομικές Σχολές  να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Αστυνομία σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εσωτερικών και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

γ) για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Εμπορικό Ναυτικό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

δ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων  (Ιούνιος 2009).

 

5) Όσον αφορά τις Σχολές ή τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη δεύτερη σελίδα της αίτησης – Δήλωσης. Για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος  στις εξετάσεις ειδικού μαθήματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε.

 

6)Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγράμματα  σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 397732 – 2310- 301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως προαναφέρθηκε, η Αίτηση – Δήλωση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε τέσσερις (4) διαφορετικούς τύπους, καθένας από τους οποίους υποβάλλεται κατά περίπτωση από μαθητές ή αποφοίτους ΓΕΛ και από μαθητές ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄), ως ακολούθως :

 

1) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους μαθητές Γ΄ ή Δ΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης , καθώς και από τους τελειοφοίτους που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς. Αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων και των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του εσπερινού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .

Οι μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής  θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειό τους. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές των ΣΜΕΑ θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση.

 

2) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Λυκείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ.

β) αποφοίτου ή μαθητή ξένου ή μειονοτικού σχολείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.  Αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά:

i)      από τους αποφοίτους Λυκείου προηγουμένων ετών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

ii)     από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού  ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

iii)    από  μαθητές ή αποφοίτους ξένου σχολείου στην Ελλάδα

iv)   από μαθητές ή αποφοίτους μειονοτικού σχολείου

Αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-14) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης.                          

                   Διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ημερησίου ή εσπερινού (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις)  ή παλαιού τύπου ή  ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης.

                  Οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Μειονοτικού Λυκείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του.

                             Οι μαθητές ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα και βεβαίωση του σχολείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Οι ως άνω μαθητές συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων με εξαίρεση τους μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οι οποίοι καταθέτουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους στο Γενικό Λύκειο που κατέθεσαν την Αίτηση – Δήλωση πριν τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.         

            Επίσης διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο:

            α) Εσπερινού Λυκείου παλαιού τύπου

            β) Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις) εφόσον:

                  ι) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή

                  ιι) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή

                   ιιι) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου   είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

                   Οι απόφοιτοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για να αποκτήσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης το τρέχον σχολ. έτος, προκειμένου να είναι υποψήφιοι για το 90% των θέσεων εισακτέων, με την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν και

ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,     και

 ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραλαμβάνεται ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτου ο οποίος είναι κάτοχος της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ πρόσβασης, αν προηγουμένως δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης.

Οι απόφοιτοι Εσπερινού Λυκείου, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Εσπερινό Γενικό Λύκειο συνοδευόμενη από

 ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους,

 ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ. Οι απόφοιτοι Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή των υποψηφίων και συγκεκριμένα ότι:

(α) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή

(β) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή

(γ) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου   είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

 

3) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ για συμμετοχή στην επιλογή των θέσεων του ΓΕΛ με ποσοστό 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ που υποβάλλεται από αποφοίτους – κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ, οι οποίοι χωρίς νέα εξέταση επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων στις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή/και ΤΕΦΑΑ. Οι ως άνω απόφοιτοι αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-14)  δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης και την υποβάλλουν χωρίς άλλα δικαιολογητικά στο Λύκειο που αποφοίτησαν ή στο  πλησιέστερο στην κατοικία τους Ημερήσιο Γενικό Λύκειο και δηλώνουν ΜΟΝΟ αν θα είναι υποψήφιοι για τις ανωτέρω σχολές. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι με την κατηγορία αυτή δεν μπορούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα.

 

4) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  ΕΠΑΛ μαθητή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που υποβάλλεται υποχρεωτικά  από μαθητές της Γ΄ ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει την ΟΜΑΔΑ Β΄ των μαθημάτων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι, αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης και υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν μόνο το απολυτήριο και το πτυχίο του ΕΠΑΛ με τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις και δεν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .

                                                                           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

        Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση  πρέπει :

Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 20 Φεβρουαρίου.

Β) Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, θα πρέπει μαζί με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

      Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά τις 20 Φεβρουαρίου) δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

      Υπενθυμίζουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των μαθητών και αποφοίτων  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση παρέχονται με την Φ.251/159149/Β6/9-12-2008 εγκύκλιό μας.

 

 

                                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                                                                      ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ

2 σκέψεις σχετικά με το “Πανελλήνιες 2009-Downloads: Όλες οι Αιτήσεις και οι Oδηγίες για τη συμπλήρωσή τους ( deadline 20 Φεβρουαρίου 2009)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: